paretoforvaltning.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt5
Nedstemmer mottatt3
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (21)

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

NAV


NAV er forkortelse for netto andelsverdi (på engelsk Net Asset Value). NAV angir markedsverdien til én enkelt fondsandel.
Kilde: paretoforvaltning.no

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Nåv


NAV er forkortelse for netto andelsverdi (på engelsk Net Asset Value). NAV angir markedsverdien til én enkelt fondsandel.
Kilde: paretoforvaltning.no

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Avkastning i et verdipapirfond er det samme som endringen i nettoandelsverdi, altså verdien av en andel i fondet. Hvis fondsandelenes verdi har steget i en aktuell periode er avkastningen positiv. I motsatt fall er avkastningen negativ.
Kilde: paretoforvaltning.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.
Kilde: paretoforvaltning.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et aksjefond er et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter) og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.
Kilde: paretoforvaltning.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Andelseier


Ved å plassere midler i et verdipapirfond får man tildelt andeler i verdipapirfondet. Som andelseier har man ingen økonomiske forpliktelser i verdipapirfondet ut over de midler man har i fondet. Det er ingen begrensning på antall andelseiere i et verdipapirfond.
Kilde: paretoforvaltning.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Depotmottaker


Det er lovbestemt at alle verdipapirfond skal ha en depotmottaker som skal ta i mot og oppbevare fondets aktiva. Det betyr at alle midler som inngår i et verdipapirfond (verdipapirer, likvide midler) skal oppbevares eller føres på en konto i en verdipapirsentral av denne depotmottakeren.
Kilde: paretoforvaltning.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Durasjon, eller løpetid, forteller om gjenværende tid til rentepapirene forfaller til betaling. Ved forfall vil normalt et lån bli tilbakebetalt med hele hovedstolen samt påløpte renter.
Kilde: paretoforvaltning.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Effektiv rente


Den effektive renten (ofte også kalt ”yield”) uttrykker den løpende avkastningen fondet får på sine renteplasseringer målt i forhold til fondets totale verdi. Effektiv rente er oppgitt etter fradrag for forvaltningshonorar.
Kilde: paretoforvaltning.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne.
Kilde: paretoforvaltning.no


For å vise alle 21 definisjoner, vennligst logg inn.