Betydning avkastning
Hva betyr avkastning? Her finner du 31 betydninger av ordet avkastning. Du kan også legge til en definisjon av avkastning selv.

1

10   0

avkastning


Avkastning er utvikling i verdi for en gitt periode. For et fond består avkastningen av forandring i netto andelsverdi som følge av utbytter, kursendringer, renteinntekter og eventuelt valutakursendringer (ved investeringer i utenlandske verdipapirer). SKAGENs avkastningstall er oppgitt etter fradrag for alle kostnader som belastes fondet.
Kilde: skagenfondene.no

2

5   0

avkastning


Avkastning, eller avkasting, er et begrep som viser til vinning eller utbytte av et gjennomført arbeid. Det nyttes som økonomisk begrep for gevinsten (innskuddsrenten) på et bankinnskudd, eller en [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

2   0

avkastning


Samme som forrentning, det vil si inntekter fra en real- eller finansinvestering, ofte regnet i prosent av den investerte kapitalen.
Kilde: home.himolde.no

4

1   0

avkastning


Inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastningen komma från utdelning och kursuppgång (alternativt kursnedgång vid blankning).
Kilde: finansportalen.se

5

1   0

avkastning


Avkastning brukes i investeringsteorien for å karakterisere utviklingen av en investering over tid som gevinst i forhold til kapitalinnsats innenfor ett gitt tidsom.
Kilde: eiendomsfag.no

6

0   0

avkastning


Er differansen mellom kjøpskurs og salgskurs summert med eventuelt aksjeutbytte. Ved positiv avkastning er salgskursen høyere enn kjøpskursen og omvendt.
Kilde: aksjebloggen.com

7

0   0

avkastning


Forrentningen av en investering. Det økonomiske resultat som oppnås ved å plassere penger i verdipapirer eller andre investeringsformål. Uttrykkes gjerne som en prosent av den investerte kapitalen [..]
Kilde: lederkilden.no

8

1   1

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning.
Kilde: lederkilden.no

9

0   0

avkastning


avdrått
Kilde: ivaraasen.no

10

0   0

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi.
Kilde: sor.no

11

1   1

avkastning


Avkastningen uttrykker hvordan verdien på dine fondsandeler har utviklet seg i en gitt periode. Avkastningen som oppgis er netto, det vil si fratrukket de kostnader du må betale ved kjøp og salg. B [..]
Kilde: frilanseren.no

12

1   1

avkastning


Avkastning i et verdipapirfond er det samme som endringen i nettoandelsverdi, altså verdien av en andel i fondet. Hvis fondsandelenes verdi har steget i en aktuell periode er avkastningen positiv. I motsatt fall er avkastningen negativ.
Kilde: paretoforvaltning.no

13

0   0

avkastning


Avkastningen uttrykker hvordan netto andelsverdi har endret seg i en periode. Avkastningen oppstår som følge av utbytte, kursendring og eventuelt valutakursendringer (for verdipapirfond som invester [..]
Kilde: fondsfinans.no

14

0   0

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring. Se effektiv avkast-ning og direkte avkastning.
Kilde: sidene.no

15

0   1

avkastning


Vinning i forhold til kapitalinnsats og tid, i virksomheter, bedrifter. | avkastning
Kilde: no.wiktionary.org

16

0   1

avkastning


Verdistigning. Avkastningen uttrykker hvordan netto andelsverdi har endret seg i en periode. Avkastningen i et verdipapirfond oppstår som følge av utbytte, kursendring og eventuelt valutakursendringer (for verdipapirfond som investerer i utenlandske verdipapirer) i tilknytning til de verdipapirer fondet har investert i. Alle avkastningstall for v [..]
Kilde: storebrand.no

17

2   3

avkastning


Endring i verdi fra det tidspunkt pengene ble investert.
Kilde: kortogkontant.no

18

0   1

avkastning


Avkastningen uttrykker hvordan netto andelsverdi har endret seg i en periode. Avkastningen oppstår som følge av utbytte, kursendring og eventuelt valutakursendringer (for verdipapirfond som investerer i utenlandske verdipapirer) i tilknytning til de verdipapirer fondet har investert i. Alle avkastningstall for verdipapirfond er oppgitt netto, det [..]
Kilde: landkredittbank.no

19

1   2

avkastning


Samme som forrentning, det vil si inntekter fra en real- eller finansinvestering, ofte regnet i prosent av den investerte kapitalen.
Kilde: oekonomi.no

20

0   1

avkastning


Økningen i verdi av aksjeverdien i et selskap pluss utbyttet som betales ut per aksje for det foregående året.
Kilde: no.saxobank.com

21

0   1

avkastning


Tap eller gevinst på en investering eller eierandel. Vanlig å vise avkastning pr år (p.a.)
Kilde: stocklink.no

22

0   1

avkastning


Økonomisk resultat av pengeplassering.
Kilde: eholding.no

23

0   1

avkastning


En verdiendring. Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning. Utbytte inkluderes, mens omkostninger trekkes fra.
Kilde: aksjeguiden.no

24

0   1

avkastning


Kursutvikling inklusive utbytte
Kilde: no.veidekke.com

25

0   1

avkastning


Inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastningen komma från utdelning och kursuppgång (alternativt kursnedgång vid blankning).
Kilde: finansportalen.se

26

0   1

avkastning


Verdiendring.
Kilde: nordic-commodities.com

27

0   1

avkastning


Økonomisk resultat av pengeplassering.
Kilde: home.hio.no

28

0   1

avkastning


Avkastningen uttrykker hvordan verdien på dine fondsandeler har utviklet seg i en gitt periode. Avkastningen som oppgis er netto, det vil si fratrukket de kostnader du må betale ved kjøp og salg.
Kilde: spv.no

29

0   1

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring.
Kilde: borsgruppen.no

30

0   1

avkastning


Alle historiske avkastningstall framkommer som endring i netto andelsverdi over en bestemt periode. Avkastningstallene framkommer etter fradrag for alle kostnader, bortsett fra evt. tegnings- og/eller innløsningsgebyrer. Endringer i netto andelsverdien gir således uttrykk for hvilken netto avkastning som er oppnådd i en bestemt periode for andel [..]
Kilde: borsgruppen.no

31

0   2

avkastning


Prosentvis endring i verdien på et verdipapir eller en fondsandel i en gitt periode. Effektiv avkastning er avkastning for en gitt periode, omregnet til årlig "rente".
Kilde: borsgruppen.no

Legg til betydningen av avkastning
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< aktieägare laberint >>