Betydning avkastning
Hva betyr avkastning? Her finner du 31 betydninger av ordet avkastning. Du kan også legge til en definisjon av avkastning selv.

1

10 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastning er utvikling i verdi for en gitt periode. For et fond består avkastningen av forandring i netto andelsverdi som følge av utbytter, kursendringer, renteinntekter og eventuelt valutakursendringer (ved investeringer i utenlandske verdipapirer). SKAGENs avkastningstall er oppgitt etter fradrag for alle kostnader som belastes fondet.
Kilde: skagenfondene.no (offline)

2

5 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastning, eller avkasting, er et begrep som viser til vinning eller utbytte av et gjennomført arbeid. Det nyttes som økonomisk begrep for gevinsten (innskuddsrenten) på et bankinnskudd, eller en ann [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Samme som forrentning, det vil si inntekter fra en real- eller finansinvestering, ofte regnet i prosent av den investerte kapitalen.
Kilde: home.himolde.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastningen komma från utdelning och kursuppgång (alternativt kursnedgång vid blankning).
Kilde: finansportalen.se

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastning brukes i investeringsteorien for å karakterisere utviklingen av en investering over tid som gevinst i forhold til kapitalinnsats innenfor ett gitt tidsom.
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Er differansen mellom kjøpskurs og salgskurs summert med eventuelt aksjeutbytte. Ved positiv avkastning er salgskursen høyere enn kjøpskursen og omvendt.
Kilde: aksjebloggen.com (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Forrentningen av en investering. Det økonomiske resultat som oppnås ved å plassere penger i verdipapirer eller andre investeringsformål. Uttrykkes gjerne som en prosent av den investerte kapitalen som [..]
Kilde: lederkilden.no

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning.
Kilde: lederkilden.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


avdrått
Kilde: ivaraasen.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi.
Kilde: sor.no

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Avkastningen uttrykker hvordan verdien på dine fondsandeler har utviklet seg i en gitt periode. Avkastningen som oppgis er netto, det vil si fratrukket de kostnader du må betale ved kjøp og salg. Basi [..]
Kilde: frilanseren.no

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Avkastning i et verdipapirfond er det samme som endringen i nettoandelsverdi, altså verdien av en andel i fondet. Hvis fondsandelenes verdi har steget i en aktuell periode er avkastningen positiv. I motsatt fall er avkastningen negativ.
Kilde: paretoforvaltning.no (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastningen uttrykker hvordan netto andelsverdi har endret seg i en periode. Avkastningen oppstår som følge av utbytte, kursendring og eventuelt valutakursendringer (for verdipapirfond som investerer [..]
Kilde: fondsfinans.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring. Se effektiv avkast-ning og direkte avkastning.
Kilde: sidene.no

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Vinning i forhold til kapitalinnsats og tid, i virksomheter, bedrifter. | avkastning
Kilde: no.wiktionary.org

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Verdistigning. Avkastningen uttrykker hvordan netto andelsverdi har endret seg i en periode. Avkastningen i et verdipapirfond oppstår som følge av utbytte, kursendring og eventuelt valutakursendringer (for verdipapirfond som investerer i utenlandske verdipapirer) i tilknytning til de verdipapirer fondet har investert i. Alle avkastningstall for ver [..]
Kilde: storebrand.no (offline)

17

2 Thumbs up   3 Thumbs down

avkastning


Endring i verdi fra det tidspunkt pengene ble investert.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Avkastningen uttrykker hvordan netto andelsverdi har endret seg i en periode. Avkastningen oppstår som følge av utbytte, kursendring og eventuelt valutakursendringer (for verdipapirfond som investerer i utenlandske verdipapirer) i tilknytning til de verdipapirer fondet har investert i. Alle avkastningstall for verdipapirfond er oppgitt netto, det v [..]
Kilde: landkredittbank.no (offline)

19

1 Thumbs up   2 Thumbs down

avkastning


Samme som forrentning, det vil si inntekter fra en real- eller finansinvestering, ofte regnet i prosent av den investerte kapitalen.
Kilde: oekonomi.no

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Økningen i verdi av aksjeverdien i et selskap pluss utbyttet som betales ut per aksje for det foregående året.
Kilde: no.saxobank.com (offline)

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Tap eller gevinst på en investering eller eierandel. Vanlig å vise avkastning pr år (p.a.)
Kilde: stocklink.no (offline)

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Økonomisk resultat av pengeplassering.
Kilde: eholding.no

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


En verdiendring. Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning. Utbytte inkluderes, mens omkostninger trekkes fra.
Kilde: aksjeguiden.no

24

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Kursutvikling inklusive utbytte
Kilde: no.veidekke.com

25

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastningen komma från utdelning och kursuppgång (alternativt kursnedgång vid blankning).
Kilde: finansportalen.se

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Verdiendring.
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

27

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Økonomisk resultat av pengeplassering.
Kilde: home.hio.no (offline)

28

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Avkastningen uttrykker hvordan verdien på dine fondsandeler har utviklet seg i en gitt periode. Avkastningen som oppgis er netto, det vil si fratrukket de kostnader du må betale ved kjøp og salg.
Kilde: spv.no

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring.
Kilde: borsgruppen.no (offline)

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Alle historiske avkastningstall framkommer som endring i netto andelsverdi over en bestemt periode. Avkastningstallene framkommer etter fradrag for alle kostnader, bortsett fra evt. tegnings- og/eller innløsningsgebyrer. Endringer i netto andelsverdien gir således uttrykk for hvilken netto avkastning som er oppnådd i en bestemt periode for andelsei [..]
Kilde: borsgruppen.no (offline)

31

0 Thumbs up   2 Thumbs down

avkastning


Prosentvis endring i verdien på et verdipapir eller en fondsandel i en gitt periode. Effektiv avkastning er avkastning for en gitt periode, omregnet til årlig "rente".
Kilde: borsgruppen.no (offline)
<< aktieägare laberint >>