alfredberg.no

Website:https://www.alfredberg.no
Oppstemmer mottatt7
Nedstemmer mottatt0
Karma:6 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (23)

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Meravkastning


  Den avkstningen som kan forventes utover risikofri rente. Se risikopremie.
Kilde: alfredberg.no

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Risikopremie


  Risikopremie kan beskrives på to måter: 1. Den meravkastning som investoren krever på sin risikofylte investering i forhold til risikofri rente. Denne risikopremien vil alltid være positiv (forventet risikopremie). 2. Den meravkastning som investoren faktisk har oppnådd i løpet av en gitt investeringsperiode. Den faktiske risikopremien kan være n [..]
Kilde: alfredberg.no

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Stock-picking


  "Stock-picking" er et engelsk uttrykk som benyttes for å beskrive en forvalterstil som baserer seg på å sette sammen en portefølje av enkeltaksjer uten å skjele til noen form for indekssammensetning. En portefølje basert på ren stock-picking kan således ha et høyt indeksavvik dersom et antall mindre selskaper danner kjernen i portefølje [..]
Kilde: alfredberg.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiva eller aktivaklasse


  Fellesbetegnelse på ulike investeringsobjekter som blant annet sertifikater, obligasjoner, aksjer, eiendom og utlån.
Kilde: alfredberg.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiv avkastning


  Er forskjellen mellom årlig avkastning til fondet og referanseindeksen. Et aktivt forvaltet fond er ikke identisk sammensatt med sin referansindeks. Den måles i prosent.
Kilde: alfredberg.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiv risiko


  Måler variasjonene til investeringenes aktive avkastning. Er denne høy, betyr dette at forskjellen på avkastningen til indeks og fond varierer mye fra måling til måling. Er den lav, betyr dette at der er liten forskjell mellom avkastning til fond og indeks. Også dette uttrykkes i prosent per år.
Kilde: alfredberg.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Blue-chips


  Det engelske begrepet "blue-chips" benyttes ofte for å beskrive børsens største og mest omsatte aksjer (StatoilHydro, Orkla med flere).
Kilde: alfredberg.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Derivater


  Felles betegnelse på avledede finansielle instrumenter for blant annet aktiva som aksjer og obligasjoner. Derivater kan være opsjoner, terminer og futures. Relatert til våre verdipapirfond er formålet med å anvende derivathandel å effektivisere fondets porteføljestyring. Risikoprofilen knyttet til derivathandel er konservativ.
Kilde: alfredberg.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


  Diversifisering er et begrep som benyttes om spredning av investeringene på et antall ulike enkeltselskaper, bransjer, aktivaklasser og land/regioner. Diversifisering reduserer risikoen, uten nødvendigvis å redusere forventet avkastning tilsvarende. En veldiversifisert portefølje består av et antall (minimum 10-15) ulike investeringer, hvor hver [..]
Kilde: alfredberg.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indeksavvik


  Refererer seg til risikoen i fondet sammenlignet med risikoen i fondets referanseindeks og indikerer i hvilken grad fondets avkastning forventes å avvike fra utviklingen i referanseindeksen. Dersom indeksavviket er høyt kan man forvente at svingningene i fondets avkastning kan avvike betydelig fra svingningene i avkastningen til referanseindeksen [..]
Kilde: alfredberg.no


For å vise alle 23 definisjoner, vennligst logg inn.