skagenfondene.no

Website:https://www.skagenfondene.no/
Oppstemmer mottatt62
Nedstemmer mottatt24
Karma:37 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (152)

1

17   1

konjunktursvingninger


Svingninger mellom økonomiske oppgangstider og økonomiske nedgangstider.
Kilde: skagenfondene.no

2

10   0

avkastning


Avkastning er utvikling i verdi for en gitt periode. For et fond består avkastningen av forandring i netto andelsverdi som følge av utbytter, kursendringer, renteinntekter og eventuelt valutakursendringer (ved investeringer i utenlandske verdipapirer). SKAGENs avkastningstall er oppgitt etter fradrag for alle kostnader som belastes fondet.
Kilde: skagenfondene.no

3

3   0

aksjekurs


Markedsverdien på en aksje. Brukes vanligvis om børsnoterte aksjer. Aksjekursen eller markedsverdien varierer med tilbud og etterspørsel.
Kilde: skagenfondene.no

4

3   0

osebx


Oslo Børs Hovedindeks. Denne indeksen er daglig utbyttejustert og inneholder et representativt utvalg av alle aksjer notert på Oslo Børs.
Kilde: skagenfondene.no

5

3   0

referanseindeks


En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det [..]
Kilde: skagenfondene.no

6

2   2

balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balansen eller balansekontoen settes opp slik at summen på venstre side er lik (balanserer med) summen på høyre side. På venstre side av balansen (aktivasiden) føres firmaets eiendeler. På høyre side (passivasiden) føres gjeld og egenkapital. [..]
Kilde: skagenfondene.no

7

2   0

indeks


En veiet sum av økonomiske/finansielle størrelser. Indekser, slik som for aksjer eller obligasjoner, benyttes til å si noe om utviklingen for en aktivaklasse over tid. Se også referanseindeks.
Kilde: skagenfondene.no

8

2   4

mandat


På markedet finnes mange typer aksjefond. Forskjellene ligger i hvem som forvalter dem, og på hvilken måte – utifra hvilket mandat fondet har. Forskjeller i mandat reflekteres vanligvis ved hvor fondene kan investere, det vil si fra hvilke geografiske eller bransjemessige sektorer aksjene plukkes.
Kilde: skagenfondene.no

9

2   0

valuta


Pengeenheten i et land, og det som gjelder som lovlig betalingsmiddel. Opprinnelig betyr ordet valuta ”verdi”.
Kilde: skagenfondene.no

10

1   0

deflasjon


Fall i det alminnelige prisnivået over tid, dvs. stigning i pengeverdien. Det motsatte er inflasjon.
Kilde: skagenfondene.no


For å vise alle 152 definisjoner, vennligst logg inn.