skagenfondene.no

Website:https://www.skagenfondene.no/
Oppstemmer mottatt57
Nedstemmer mottatt24
Karma:32 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (152)

1

17   1

konjunktursvingninger


Svingninger mellom økonomiske oppgangstider og økonomiske nedgangstider.
Kilde: skagenfondene.no

2

9   0

avkastning


Avkastning er utvikling i verdi for en gitt periode. For et fond består avkastningen av forandring i netto andelsverdi som følge av utbytter, kursendringer, renteinntekter og eventuelt valutakursendringer (ved investeringer i utenlandske verdipapirer). SKAGENs avkastningstall er oppgitt etter fradrag for alle kostnader som belastes fondet.
Kilde: skagenfondene.no

3

3   0

aksjekurs


Markedsverdien på en aksje. Brukes vanligvis om børsnoterte aksjer. Aksjekursen eller markedsverdien varierer med tilbud og etterspørsel.
Kilde: skagenfondene.no

4

3   0

referanseindeks


En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til de [..]
Kilde: skagenfondene.no

5

2   2

balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balansen eller balansekontoen settes opp slik at summen på venstre side er lik (balanserer med) summen på høyre side. På venstre side av balansen (aktivasiden) føres firmaets eiendeler. På høyre side (passivasiden) føres gjeld og egenkapital [..]
Kilde: skagenfondene.no

6

2   0

indeks


En veiet sum av økonomiske/finansielle størrelser. Indekser, slik som for aksjer eller obligasjoner, benyttes til å si noe om utviklingen for en aktivaklasse over tid. Se også referanseindeks.
Kilde: skagenfondene.no

7

2   4

mandat


På markedet finnes mange typer aksjefond. Forskjellene ligger i hvem som forvalter dem, og på hvilken måte – utifra hvilket mandat fondet har. Forskjeller i mandat reflekteres vanligvis ved hvor fondene kan investere, det vil si fra hvilke geografiske eller bransjemessige sektorer aksjene plukkes.
Kilde: skagenfondene.no

8

1   0

deflasjon


Fall i det alminnelige prisnivået over tid, dvs. stigning i pengeverdien. Det motsatte er inflasjon.
Kilde: skagenfondene.no

9

1   0

depotmottaker


Det er lovbestemt at alle verdipapirfond skal ha et depot for å ta i mot og oppbevare fondets aktiva. Det betyr at denne depotmottakeren skal registrere alle eiendeler som inngår i et verdipapirfond (verdipapirer, likvide midler). Det er også depotmottakeren som etter instruksjon fra forvaltningsselskapet mottar innbetalinger til verdipapirfond [..]
Kilde: skagenfondene.no

10

1   0

finansielle instrumenter


Omfatter etter verdipapirhandelloven omsettelige verdipapirer som aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og sertifikater. I tillegg kommer blant annet verdipapirfondsandeler og pengemarkedsinstrumenter.
Kilde: skagenfondene.no


For å vise alle 152 definisjoner, vennligst logg inn.