borsgruppen.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt14
Nedstemmer mottatt11
Karma:4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (120)

1

9   2

innløsning


Bytte av andelene i et fond mot penger
Kilde: borsgruppen.no

2

1   0

fondsforvalter


En fondsforvalter (porteføljeforvalter) er ansatt for å investere penger på vegne av fond.
Kilde: borsgruppen.no

3

1   0

forvaltningskapital


Verdien av et verdipapirfonds totale nettoformue, det vil si markedsverdien av andelseiernes samlede investeringer i fondet.
Kilde: borsgruppen.no

4

1   0

meravkastning


Avkastning utover risikofri rente.
Kilde: borsgruppen.no

5

1   0

obligasjon


En obligasjon er et renteinstrument. En låntaker (obligasjonsutsteder), som kan være en industribedrift, en finansinstitusjon, en kommune eller fylkeskommune, et kraftverk eller staten (eller en utsteder med garanti fra en av disse), forplikter seg til å betale tilbake renter og avdrag i henhold til en angitt lånekontrakt. Det finnes mange forskjel [..]
Kilde: borsgruppen.no

6

1   0

rentes rente


Rentes rente (rentesrente) er rente på tidligere opptjente renter.
Kilde: borsgruppen.no

7

0   0

a- og b-aksjer


A-aksjene er hovedaksjen i et selskap og er stemmeberettigede. B-aksjer er ikke stemmeberettigede. De fleste selskaper på Oslo Børs har bare en aksjeklasse.
Kilde: borsgruppen.no

8

0   0

aksje


Et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Børsnoterte aksjer er gjenstand for handel i et regulert verdipapirmarked på en eller flere børser.
Kilde: borsgruppen.no

9

0   0

aksjefond


Med aksjefond menes et verdipapirfond som iht. sitt investeringsmandat investerer vesentlig i aksjer. Etter VFF's bransjestandard investerer et aksjefond 80 % av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter, som normalt ikke skal være investert i rentebærende papirer. Aksjefond som er investert i rentebærende papirer kalles et kombina [..]
Kilde: borsgruppen.no

10

0   0

aksjekapital


Den del av selskapets egenkapital som er skaffet til veie ved utstedelse av aksjer. Aksjekapitalen er lik antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: borsgruppen.no


For å vise alle 120 definisjoner, vennligst logg inn.