kommunalbanken.no

Website:http://www.kommunalbanken.no
Oppstemmer mottatt13
Nedstemmer mottatt1
Karma:11 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (64)

1

10   0

Balanse


Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: kommunalbanken.no

2

1   0

Løpetid


  Den tid et lån løper til lånet er helt innfridd.
Kilde: kommunalbanken.no

3

1   0

Kupongrente


Renten på obligasjoner som fastsettes på utstedelsestidspunktet, og som man får utbetalt (halv)årlig (basert på obligasjonens pålydende verdi).
Kilde: kommunalbanken.no

4

1   0

Kapitaldekning


Et måltall på hvor stor andel av en banks risikovektede eiendeler som er finansiert med ansvarlig kapital (JfrBIS-vektingen) Minimumsgrensen er av Finanstilsynet satt til å være 8%.
Kilde: kommunalbanken.no

5

0   0

Yield


Engelsk uttrykk for effektiv rente.
Kilde: kommunalbanken.no

6

0   0

Volatilitet


Et mål på renterisiko. Defineres som endringen i markedsverdien av et rentebærende instrument ved en endring i renten på 1 %-poeng.
Kilde: kommunalbanken.no

7

0   0

VPS- verdipapirsentralen


Et dataregister for verdipapirer og eierne av disse.VPSer en selveiende og selvfinansierende institusjon, regulert ved lov og under offentlig tilsyn.
Kilde: kommunalbanken.no

8

0   0

Verdipapir


Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.
Kilde: kommunalbanken.no

9

0   0

Terminrenter


Terminrenter er renter som løper mellom to fremtidige tidspunkter. Terminrentene kan under visse forutsetninger gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig rentenivå.
Kilde: kommunalbanken.no

10

0   0

Terminkontrakter


Kontrakter om utsatt oppgjør (utover normal oppgjørsperiode ved spot-handler) ved kjøp eller salg av finansielle instrumenter og råvarer, hvoretter både kjøperen og selgerens forpliktelser gjør [..]
Kilde: kommunalbanken.no


For å vise alle 64 definisjoner, vennligst logg inn.