harduensak.no

Website:http://www.harduensak.no
Oppstemmer mottatt67
Nedstemmer mottatt69
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1623)

1

0   0

1-års fristen


se Meldefrist.
Kilde: harduensak.no

2

0   0

2-livsforsikring


se Tolivsforsikring.
Kilde: harduensak.no

3

0   0

60-% regelen


Betegnelse på en regel i skadeoppgjøret innen motorvogn som innebærer at forsikringstakeren har rett å få ny bil av samme merke, modell og årgang som den skadede hvis reparasjonsomkostningene overstiger 60 % av bilen nyanskaffelsesverdi på skadedagen. Regelen ble innført i norsk skadeforsikring i begynnelsen av 1960-årene, gjennom det dav [..]
Kilde: harduensak.no

4

0   0

6-måneders fristen


se Varslingsfrist.
Kilde: harduensak.no

5

0   0

75-års regelen


Betegnelse på en regel i Stortingsrepresentantenes og vararepresentantenes pensjonsordning som innebærer at når summen av representantens alder og funksjonstid på Stortinget er 75 år, trer pensjonsrettighetene i kraft tidligere enn grensen som ellers gjelder på 65 år. Tid som statsråd teller med i beregningen ved uttak av stortingsrepresent [..]
Kilde: harduensak.no

6

0   0

85-års regelen


Betegnelse på en regel som gjelder i offentlige tjenestepensjonsordninger i yrker med særaldersgrense, som kan gi rett til å gå av med alderspensjon inntil 3 år før særaldersgrensen. Alderspensjon fra Statens Pensjonskasse eller en annen leverandør av offentlige tjenestepensjonsordninger kommer som hovedregel først til utbetaling når medl [..]
Kilde: harduensak.no

7

0   0

abnorm skadeforvoldelse


Betegnelse på en type handlinger som ligger utenfor tradisjonell norsk erstatningsrettslig påregnelighet, men som likevel kan medføre erstatningsrettslig ansvar. Dommen i Rt 2007 side 1665 (Vekterdommen) er et eksempel på et slikt alternativt og meget strengt ansvar ved identifikasjon når egne eller kontraktshjelperes ansatte påfører oppdrag [..]
Kilde: harduensak.no

8

0   0

acme


Akronym for betegnelsen the Association of European Cooperative and Mutual Insurers. Dette var en forening for europeiske gjensidige forsikringsselskaper. I januar 2008 gikk ACME sammen med foreningen AISAM og etablerte foreningen AMICE. Se også AMICE og NAMIC.
Kilde: harduensak.no

9

0   0

adekvanskravet


Et av kravene innen erstatningsretten som må foreligge for at det skal kunne konstateres et erstatningsansvar. Kravet blir normalt formulert som at det må foreligge adekvat årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og skaden/ tapet. Kravet innebærer at de enkelte tapsposter må være påregnelige, både vurdert etter sin art og etter sin større [..]
Kilde: harduensak.no

10

0   0

administrasjonsavsetning


En regnskapsmessig avsetning i et skadeforsikringsselskap til dekning av et selskaps administrasjonskostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av selskapet. Det er fastsatt egne minstekrav til avsetningen i § 5 i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsik [..]
Kilde: harduensak.no


For å vise alle 1623 definisjoner, vennligst logg inn.