vannportalen.no

Website:http://www.vannportalen.no
Oppstemmer mottatt29
Nedstemmer mottatt42
Karma:-14 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (134)

1

3   1

karakterisering


Karakterisering er en objektiv innsamling og registrering av data og karakteristika for å kunne identifisere og gradere påvirkninger og miljøtilstand i en vannforekomst, og innebærer å;
Kilde: vannportalen.no

2

3   2

medvirkning


Medvirkning er mulighet for aktiv deltakelse fra alle. Medvirkning inkluderer samordning og sektorintegrering og er således en utvidelse av det engelske begrepet ”public participation”. Det omfatter deltakelse fra og samarbeid mellom alle nivåer av myndigheter, organisasjoner, virksomheter og næringsliv som har med vann å gjøre. Dette invo [..]
Kilde: vannportalen.no

3

3   3

naturmangfold


Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. Om naturmangfoldåret . Naturmangfoldloven.
Kilde: vannportalen.no

4

3   6

påvirkning


Kjente påvirkninger som vurderes å kunne påvirke miljøtilstanden i vannforekometen.  Alle relevante påvirkninger som kan gi avvik fra naturtilstanden skal registreres i Vann-Nett.
Kilde: vannportalen.no

5

2   1

resipient


Mottaker. Brukes blant annet om vannforekomster som blir tilført avløpsvann eller andre forurensninger.
Kilde: vannportalen.no

6

2   6

økosystem


Et økosystem er et samfunn av organismer sammen med de abiotiske (livløse) faktorene i miljøet som omgir dem. Økosystemet fungerer gjennom samspill både oppover og nedover i næringskjeden og med det fysiske og kjemiske miljøet som omgir det. Økosystemer kan variere mye i størrelse og kompleksitet.
Kilde: vannportalen.no

7

2   1

biologisk mangfold


Biologisk mangfold eller biodiversitet er summen av artsmangfold, genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område, for eksempel i en vannforekomst, i et vassdrag eller i en vannområde.
Kilde: vannportalen.no

8

2   2

brakkvann


Vann i nærheten av elvemunninger der ferskvann og saltholdig sjøvann blandes slik at vannet blir noe saltholdig, men for øvrig bærer fortsatt preg av ferskvannstilførselen. Begrepet overgangsvann er også brukt. NB: pr i dag har Norge bestemt at vi ikke benytter denne vannkategorien.
Kilde: vannportalen.no

9

2   2

øvrige


eller strengere miljømål for vannforekomster er også brukt.
Kilde: vannportalen.no

10

1   2

effekt


I denne sammenhengen virkning av en eller flere påvirkninger, således type virkning på miljøet av en gitt påvirkning. For eksempel forsuring og fiskedød søm følge av sur nedbør eller eutrofiering, og algeoppblomstring som følge av for stor næringsstofftilførsel. Ulik effekt kan registreres per påvirkning i Vann-Nett.
Kilde: vannportalen.no


For å vise alle 134 definisjoner, vennligst logg inn.