uib.no

Website:http://www.uib.no
Oppstemmer mottatt44
Nedstemmer mottatt31
Karma:12 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (57)

1

9   2

Midthavsrygg


Når to plater går frå kvarandre på grunn av straumar i mantelen, vil litosfæren sprekke opp og flytande lava vil trenge seg opp til overflata. Når dette skjer under havoverflata vil lavaen danne [..]
Kilde: uib.no

2

9   1

Biosfæren


Biosfæren er den delen av jorda (og atmosfæren) der det fins liv. Biosfæren er som eit lag (19 km) omkring heile jorda. Mesteparten av liv fins innan dei tre første km.
Kilde: uib.no

3

7   3

Utfelling


Utfelling er separasjon av mineral. frå ein gass eller væske
Kilde: uib.no

4

6   1

ATP


Står for adenosintrifosfat. Dette er eit molekyl som har tre fosfatgrupper festa på seg. Bindingane mellom desse fosfata er veldig energirike. Når ein bakterie bryt desse bindingane, vil det dannes [..]
Kilde: uib.no

5

3   6

Økosystem


Eit økosystem er eit samfunn av organismar saman med abiotiske (livlause) faktorar i miljøet som omgjev dei. Eit økosystem kan vere lite (ein pytt), litt større (skog) eller omfatte heile biosfær [..]
Kilde: uib.no

6

2   2

Platetektonikk


Jordskorpa er ikkje eit samanhengande skal som omgjer jordas indre. Den er bygd opp av mange mindre jordskorpeplater som flyttar seg i forhold til kvarandre. Rørsla til platene blir kalla platetekton [..]
Kilde: uib.no

7

2   2

DNA


Ordet DNA står for deoksyribonukleinsyre som består av eit makromolekyl (molekyl med høg molekylvekt) og ein polymer (molekyl som er bygd opp av fleire mindre einingar). Arvestoff i organismar er d [..]
Kilde: uib.no

8

1   0

Topografi


Topografi kjem frå dei greske orda topos som betyr stad og grafi som betyr skrift/skildring. Topografi skildrar terrengforhold som høgde, vegetasjon, hav, innsjøar, elvar, busetnad osv. Eit topogra [..]
Kilde: uib.no

9

1   0

Subduksjonssone


Ei subduksjonssone er eit område der ei litosfærisk plate går under ei anna der to plater flyttar seg mot kvarandre (sjå platetektonikk).
Kilde: uib.no

10

1   1

Sediment


Ordet sediment kjem av det latinske ordet sedere som betyr slå seg ned. Sediment er vanlegvis lausmateriale som har blitt avleira frå vatn, luft og is, men kan også vere lausmassar som har blitt da [..]
Kilde: uib.no


For å vise alle 57 definisjoner, vennligst logg inn.