nu.no

Website:http://www.nu.no
Oppstemmer mottatt32
Nedstemmer mottatt14
Karma:17 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (17)

1

21   5

Flatehogst


Avvirking der en fjerner alle drivverdige trær på et areal slik at det blir en snauflate.
Kilde: nu.no

2

5   5

Produktiv skog


Skogsmark med produksjonsevne (se bonitet) som minst svarer til produksjonskravet i laveste klasse på en bonitetsskala.
Kilde: nu.no

3

3   1

Plukkhogst


Hogst hvor en over et større areal bare hogger de trær det er mest lønnsomt å drive fram, dvs. stort sett store trær.
Kilde: nu.no

4

1   0

Taiga


Det store barskogbeltet som strekker seg fra Norge til Sibir, Asia og Nord Amerika. De viktigste bartrærne her er gran, furu og lerk.
Kilde: nu.no

5

1   0

Sliptømmer


Massevirke. De mindre trærne som går til skogindustrien og blir til f.eks. papir.
Kilde: nu.no

6

1   1

Skurtømmer


Tømmer som går til sagbrukene og blir f.eks. bygningsplanker. Gjerne store trær.
Kilde: nu.no

7

0   2

Økologi


Er definert på en rekke forskjellige måter, f.eks:
Kilde: nu.no

8

0   0

Nøkkelbiotop


Områder som er viktige for bevaring av biologisk mangfold fordi de inneholder naturtyper, elementer eller arter som i dag er sjeldne i landska-pet. F.eks. døde trær.
Kilde: nu.no

9

0   0

Naturskog


Skog som er fleraldret og som har vokst fram ved naturlig foryng-else fra stedsegne treslag. Det kan ha forekommet begrensete menneskelige inngrep i form av plukkhogst o.l., men ikke i en slik grad at [..]
Kilde: nu.no

10

0   0

Monokultur


Et plantefelt sterkt dominert av ett treslag og utviklingstrinn (alder).
Kilde: nu.no


For å vise alle 17 definisjoner, vennligst logg inn.