klp.no

Website:http://www.klp.no
Oppstemmer mottatt18
Nedstemmer mottatt6
Karma:11 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (71)

1

4   0

Finansinntekter


Inntekter fra kapitalplasseringer. Kan komme i form av aksjeutbytte, renteinntekter, leieinntekter fra bygg men også kursendringer på verdipapirer og endringer i verdier på eiendommer.
Kilde: klp.no

2

3   0

Risikofri rente


Den rente man kan få på en investering uten å ta risiko. Denne defineres som regel som renten i pengemarkedet, men vil mer presist være den renten man kan få på kortsiktige papirer som er utsted [..]
Kilde: klp.no

3

2   0

Solvens


Solvens betyr betalingsevne, og beskriver en virksomhets evne til å dekke økonomiske forpliktelser, enten gjennom løpende inntekter eller ved å gjøre bruk av egenkapital.
Kilde: klp.no

4

2   0

Soliditet


Økonomisk soliditet forteller noe om et selskaps økonomiske styrke og holdbarhet, og reflekterer derfor et firmas evne til å bære risiko. En virksomhets evne til å dekke tap, eller virksomhetens [..]
Kilde: klp.no

5

2   0

Kredittvurdering


En vurdering/gjennomgang av evnen til å betjene lån.
Kilde: klp.no

6

2   1

Bestand


Selskapets portefølje av løpende forsikringsavtaler, både i innbetalings- og utbetalingsperioden. Bestandsutviklingen beskriver utviklingen/endringer i bestanden.
Kilde: klp.no

7

1   0

Tilleggskapital


Dette er en del av den ansvarlige kapitalen og består i hovedsak av evigvarende og tidsbegrensede ansvarlige lån. Tilleggskapitalen kan ikke være større enn kjernekapitalen og den delen av tillegg [..]
Kilde: klp.no

8

1   0

Kjernekapital


Dette er en del av den ansvarlige kapitalen i henhold til regelverk om kapitaldekning og består av innskutt og opptjent egenkapital.
Kilde: klp.no

9

1   0

Combined ratio


Summen av kostnadsprosenten og skadeprosenten.
Kilde: klp.no

10

0   0

Tilleggsavsetninger


Tilleggsavsetningen er en betinget kundetildelt forsikringsmessig avsetning, innenfor en forskriftsfastsatt maksimalgrense. Selskapet plikter ikke å foreta tilleggsavsetninger uten etter eksplisitt p [..]
Kilde: klp.no


For å vise alle 71 definisjoner, vennligst logg inn.