Betydning medvirkning

Hva betyr medvirkning? Her finner du 13 betydninger av ordet medvirkning. Du kan også legge til en definisjon av medvirkning selv.

1.

7   3

Medvirkning


Deltakelse i offentlig planlegging fra befolkningen i sin alminnelighet. Medvirkning kan skje på flere måter, bl.a ved deltakelse på åpne møter og i arbeidsgrupper som har medlemmer både fra myndighetene og befolkningen.
Kilde: tsh.toi.no

2.

0   1

medvirkning


medverknad, medverking
Kilde: sprakradet.no

3.

0   1

Medvirkning


Medvirkning i plan- og bygningsloven er omtalt i § 5–1. «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»
Kilde: no.wikipedia.org

4.

1   2

Medvirkning


Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter.Medvirkning brukes om prosesser hvor det deltar flere personer eller grupper med ulike interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.
Kilde: boligabc.no

5.

0   1

Medvirkning


Medvirkning er mulighet for aktiv deltakelse fra alle. Medvirkning inkluderer samordning og sektorintegrering og er således en utvidelse av det engelske begrepet ”public participation”. Det omfatter deltakelse fra og samarbeid mellom alle nivåer av myndigheter, organisasjoner, virksomheter og næringsliv som har med vann å gjøre. Dette involverer også allmennheten, interessegrupper og enkeltpersoner som skal kunne påvirke planleggingen og gjennomføringen av vannforvaltningen i sitt vannområde.
Kilde: vannportalen.no

6.

0   1

medvirkning


> medverknad (f.)
Kilde: nn.wikipedia.org

7.

0   1

Medvirkning


Med medvirkning forstås å bidra til en straffbar handling uten selv å utføre selve handlingen. Det er straffbart å medvirke til at andre begår overgrep. Dette gjelder både fysisk og psykisk medvirkning. Har noen for eksempel overtalt en annen til å utføre den straffbare handlingen, straffes dette som (psykisk) medvirkning. Til toppen
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

8.

0   2

medvirkning


bli dømt for medvirkning til drapbli dømt for medvirkning til drap
Kilde: ordbok.uib.no

9.

0   2

Medvirkning


Medvirkning kan vise til:
Kilde: no.wikipedia.org

10.

1   3

medvirkning


I bedritsdemokratisk betydning kan medvirkning defineres som den innflytelse den enkelte ansatte kan føre med sitt eget arbeid (Levin et al. 2012, 90)
Audun på 2017-04-25

11.

0   2

medvirkning


medverknad, hjelp
Kilde: ivaraasen.no

12.

0   2

Medvirkning


De som kun har bidratt til en forbrytelse, men ikke gjennomført den umiddelbare forbrytelsen, kan bli ansvarlig for den straffbare handlingen. (Kilde: meddommer.no)
Kilde: meddommer.no

13.

0   2

Medvirkning


I forsikring normalt benyttet som betegnelse på rettsinstituttet "skadelidtes medvirkning" det vil si at skadelidte selv ved egen skyld har medvirket til skaden. Etter skadeserstatningsloven § 5-1 kan erstatningen reduseres eller falle bort når skadelidte ved egen skyld har medvirket til skaden. I så fall vil også ansvarsforsikringsselskapet som står ansvarlig for skadevolders handlinger/ unnlatelser kunne påberope seg tilsvarende reduksjon i utbetaling til skadelidte under forsikringen. Dette er den alminnelige regelen som gjelder i norsk erstatningsrett, og den krever at det er utvist minst simpel uaktsomhet hos skadelidte. I BAL § 7 har vi en spesialregel til vern av skadelidte for medvirkning for skader voldt ved motorvogn som omfattes av bilansvaret. Etter hovedbestemmelsen i BAL § 7 første ledd kreves det at skadelidte må ha medvirket til skaden med vilje eller ved uaktsomhet, for at medvirkning skal kunne bli aktuelt. Et vilkår for medvirkning etter bestemmelsen er videre at skadelidte ikke "...kan leggjast berre lite til last". Dette innebærer at skadelidte må ha utvist en kvalifisert grad av uaktsomhet som befinner seg høyere enn alminnelig simpel uaktsomhet og opp mot grov uaktsomhet på skyldskalaen. Det følger av bestemmelsen at man ved vurderingen skal ta hensyn til adferden både hos skadevolder og skadelidte og "tilhøva elles". Bestemmelsen krever at det foreligger påregnelig (adekvat) årsakssammenheng mellom den uaktsomme adferd skadelidte har utvist og selve skaden. Konsekvensen av medvirkning etter bestemmelsen kan være at forsikringsselskapet foretar avkortning i utbetalingen under en forsikring. Bestemmelsen gjelder både personskader og tingskader. Avkortningens størrelse skjer gjerne i form av mest bruk av grove brøker, for eksempel fjerdedeler, tredjedeler eller halvparter. Eksempler på forhold som omfattes av bilansvaret og som etter en konkret vurdering kan regnes som medvirkning, og derfor kan medføre delvis eller inntil hel avkortning i erstatningsutbetalingen, kan være fotgjenger som går på rødt lys og blir påkjørt, syklist som sykler i beruset tilstand og velter og skader seg, manglende bruk av hjelm ved kjøring av motorsykkel som medfører hodeskade, manglende bruk av bilbelte under bilkjøring som gjør skadeomfanget større etc. Det følger av BAL § 19 fjerde ledd at bestemmelsene i FAL gjelder for saker som hører inn under BAL, når ikke annet er sagt i BAL eller fremgår av sammenhengen. I retts- og nemndspraksis er det lagt til grunn at de særlige regler om forsikringsselskapets plikt til å reklamere med lovbestemt frist og innhold etter FAL § 4-14, hvis ikke hele innsigelsen skal gå tapt. FAL § 4-14 ikke kommer til anvendelse ved nedsettelse eller bortfall av erstatningen etter BAL § 7, jf § 4, så lenge avkortningskravet er rettet mot føreren som skadelidt. Se Hålogaland lagmannsretts dom av 14.12.1995 (LH-1995-269), og nemndsuttalelsen i FSN-4022. Er det derimot tale om et et regresskrav mot fører av vognen som skadevolder etter BAL § 12, må føreren i denne situasjonen regnes som medforsikret under bilansvarsforsikringen. I slike tilfeller har nemndspraksis lagt til grunn at FAL § 4-14 kommer til anvendelse, se FSN-1751 og FSN-2793 og tilsvarende den tidligere Avkortningsnemnda i AKN-2167. Avkortningsnemnda har i AKN-2136 uttrykt at løsningen er noe tvilsom i forhold til ordlyden i FAL § 4-14, men nemnda har valgt å innrette seg etter Forsikringsskadenemndas praksis, se AKN-2167. I de to dommene i Rt 2000 side 1811 (Finanger I-dommen) og Rt 2005 side 1365 (Finanger II-dommen) ble det avgjort at den tidligere bestemmelsen i BAL § 7 tredje ledd bokstav b), som medførte at skadelidte passasjerer som visste eller måtte vite at sjåføren var påvirket av alkohol eller andre rusmidler som hovedregel ikke fikk erstatning, var i strid med motorvognforsikringsdirektivene. Bestemmelsen ble følgelig endret slik at passasjerer som kommer til skade i slike tilfeller skal vurderes etter den alminnelige medvirkningsregelen i BAL § 7 første ledd. Skadelidte sjåfør må imidlertid fortsatt finne seg i å bli vurdert etter den strengere særregelen i BAL § 7 fjerde ledd bokstav b) (dagens bestemmelse). I Tidsskrift for erstatningsrett nr 1 2005 side 3 har Bjørn Engstrøm en artikkel som beskriver bestemmelsene om skadelidtes medvirkning etter BAL § 7 og tilgrensende områder. Se også Motorvognforsikringsdirektiv, FKN Avkortning, Avkortning, Simpel uaktsomhet og Grov uaktsomhet.
Kilde: harduensak.no


Legg til betydningen av medvirkning
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< medlidenhet mellomværende >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning